Drepturile copiilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale (CES) incadrati in invatamantul de masa

UPDATE 16.05.2018

Am primit in ultima perioada semnale alarmante de mai multi membri ai asociatiei noastre referitor la o incalcare flagranta a drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale ce sunt incadrati totodata si intr-un grad de handicap, si nu ne referim aici la judetele in care din varii motive, unitatile scolare si administratia piblica locala refuza acordarea drepturilor banesti prevazute de lege (situatie deja cunoscuta, )

In fapt, chiar si in judetele in care aceste drepturi banesti sunt acordate, nu exista o interpretare unitara a cadrului legal, respectiv copiii cu CES ce sunt incadrati intr-un grad de handicap nu beneficiaza de majorarea acestor sume cu 50%.

Aspectul pozitiv, este dat de faptul ca in multe cazuri, institutiile respective nu au cunostinta despre aceste prevederi, insa in urma cererilor facute de membrii nostri s-a dispus majorarea cu 50% a sumelor in cauza.

Din pacate, pentru obtinerea diferentelor pentru ultimii 3 ani, trebuie intentata actiune in instanta.

Mai jos aveti cadrul legal, modelul de cerere si un raspuns afirmativ de la Primaria Sighisoara

Cadrul legal:

Legea 1/2011 modif. (“Legea educatiei nationale”)

Art. 51

Alin. (2) Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului.

 Lg 272/2004 modif.

 Art. 129
Alin. (1) Copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi mamele protejate în centre maternale au dreptul la hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum şi sume de bani pentru nevoi personale.

Alin. (3) În cazul copiilor cu handicap, infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA, cuantumul sumelor necesare acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 50% în raport cu sumele acordate.

Descarca cerere: cerere majorare drepturi CES 50%

Raspuns Primaria Sighisoara: Raspuns Sighisoara cu privire la drepturile copiilor cu CES

UPDATE 23.08.2016

In situatia in care institutiile statului intarzie plata alocatiei de hrana pentru copiii cu CES, va recomandam sa urmati exemplul presedintelui Asociatiei Asculta Viata, dl. Toni Mihail Bogdan si sa va adresati agentiilor judetene pentru plati si protectie sociala.

Descarca model de cerere precum si raspunsul primit de la Agentia Judeteana de Plati si Protectie Speciala Prahova: CERERE+RASPUNS

UPDATE 25.06.2016

Guvernul Romaniei prin Hotararea nr. 423/16.06.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 0465/22.06.2016 a aprobat repartizarea pe judete a sumelor necesare platiii drepturilor copiilor cu CES inscrisi in invatamantul de masa, precum si metodologia de acordare a acestor drepturi.

ATENTIE: IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA INTRARII IN VIGOARE A HOTARARII DE GUVERN, PARINTII SAU REPREZENTANTII LEGALI TREBUIE SA DEPUNA O CERERE SCRISA PRIN CARE SOLICITA ACORDAREA ACESTOR DREPTURI.

Descarcă model cerere: cerere alocatie scoala 2016

Cererea se depune la unitatea de invatamant preuniversitar unde este inscris copilul cu CES, impreuna cu urmatoarele documente:

 1. certificatul de naştere al beneficiarului;
 2. actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 3. certificatul de orientare şcolară şi profesională.

Conform HG, se vor acorda drepturile aferente perioadei ianuarie – decembrie 2016, deci nu si ptr septembrie – decembrie 2015.

Drepturile de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite se plătesc până la finalul anului calendaristic.

Pentru alocația de hrană plată se face până în data de 5 ale lunii următoare, însă pentru perioada ianuarie – iunie 2016 probabil va dura ceva timp până la punerea în aplicare a dispozițiilor HGvezi art. 2 din anexa 2, deși totuși sunt prevăzute niște termene destul de stricte.

Mai jos veti gasi atât procedura de acordare a drepturilor cât și textul integral al hotărârii de guvern și anexelor acesteia.

Art. 2 din metodologie

(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie:

 1. a)certificatul de naştere al beneficiarului;
 2. b)actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 3. c)certificatul de orientare şcolară şi profesională.

……………………

Art. 3.

(1) În execuţie, unităţile de învăţământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).

(2) Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa şcolară, prevăzută la alin. (1), beneficiarii care au certificat de orientare şcolară şi profesională şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

(3) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului calendaristic.

 

Hotararea de Guvern nr. 423/16.06.2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 0465/22.06.2016

Art. 1.

(1) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 42 din anexa nr. 4 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează pe judeţe suma totală de 68.000 mii lei, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Din sumele rezervate prevăzute la poziţia 43 din anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 se repartizează municipiului Bucureşti suma de 1.240 mii lei, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.

(3) Sumele repartizate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) se aprobă în bugetele judeţelor/bugetul municipiului Bucureşti, potrivit legii, şi se utilizează pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, pentru toate zilele de şcolarizare din anul 2016, constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei.

(4) Cuantumul drepturilor prevăzute la alin. (3) este stabilit potrivit prevederilor pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Art. 2.

Se aprobă metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din prezenta hotărâre în structura bugetului de stat pe anul 2016.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞContrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Vasile Dîncu
Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Adrian Curaj
p. Ministrul finanţelor publice,
Enache Jiru,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Valentina Conţescu,
secretar de stat
Ministrul sănătăţii,
Vlad Vasile Voiculescu

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 423.

ANEXA Nr. 1

Nr. crt. JUDEŢUL SUMA
(mii lei)
1 Alba 1.668
2 Arad 2.209
3 Argeş 1.886
4 Bacău 1.545
5 Bihor 3.494
6 Bistriţa-Năsăud 1.449
7 Botoşani 2.219
8 Braşov 3.507
9 Brăila 2.183
10 Buzău 1.517
11 Caraş-Severin 1.899
12 Călăraşi 801
13 Cluj 2.659
14 Constanţa 1.504
15 Covasna 1.035
16 Dâmboviţa 2.915
17 Dolj 1.962
18 Galaţi 1.433
19 Giurgiu 62
20 Gorj 1.730
21 Harghita 1.452
22 Hunedoara 2.483
23 Ialomiţa 2.167
24 Iaşi 2.094
25 Ilfov 536
26 Maramureş 695
27 Mehedinţi 1.366
28 Mureş 913
29 Neamţ 1.257
30 Olt 999
31 Prahova 2.097
32 Satu Mare 1.329
33 Sălaj 838
34 Sibiu 2.063
35 Suceava 2.383
36 Teleorman 723
37 Timiş 3.293
38 Tulcea 611
39 Vaslui 1.379
40 Vâlcea 950
41 Vrancea 695
TOTAL: 68.000

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA
de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

 1. a)beneficiar – copil/elev/tânăr cu cerinţe educaţionale speciale integrat în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de masă, care beneficiază de drepturile prevăzute la art. 51  (2)din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu beneficiază de măsură de protecţie specială stabilită în condiţiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b)certificatul de orientare şcolară şi profesională – document/act oficial eliberat de către Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor cuprinse în Legea educaţiei naţionale  1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează diagnosticul/deficienţa şi orientează copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale în învăţământul de masă;
 3. c)unităţile de învăţământ de masă – totalitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, de stat şi particular sau confesional acreditat, cu excepţia unităţilor de învăţământ special.

Art. 2.

(1) Părintele sau, după caz, reprezentantul legal al beneficiarului definit în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicită, pe bază de cerere scrisă, acordarea acestor drepturi.

(2) Cererea scrisă este depusă la unitatea de învăţământ preuniversitar de masă cu personalitate juridică, definită în conformitate cu prevederile art. 1 lit. c), la care este înscris copilul/elevul/tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, şi este însoţită de următoarele documente, în copie:

 1. a)certificatul de naştere al beneficiarului;
 2. b)actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
 3. c)certificatul de orientare şcolară şi profesională.

(3) În termen de 10 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), unităţile de învăţământ de masă cu personalitate juridică în care sunt integraţi copii/elevi/tineri cu cerinţe educaţionale speciale transmit ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale de care aparţin numărul de beneficiari înscrişi în evidenţe la data de 1 ianuarie 2016 sau ulterior acestei date, pe structura de vârstă prevăzută la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi datele de identificare ale beneficiarilor şi ale reprezentanţilor legali, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), centralizează solicitările unităţilor de învăţământ preuniversitar de masă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie, şi transmit situaţia centralizatoare inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti care, prin intermediul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti, verifică şi validează situaţia primită.

(5) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit(e) consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), situaţia prevăzută la alin. (3), pe structura prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(6) Consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte nivelul sumelor cuvenite fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, pentru fiecare unitate de învăţământ de masă cu personalitate juridică, prin înmulţirea numărului de beneficiari cu valoarea drepturilor cuvenite, prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014.

(7) În termen de cel mult 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin (5), consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează pe comune, oraşe şi municipii/sectoare, după caz, prin hotărâre, sumele stabilite, cu încadrarea în sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului cu această destinaţie şi le comunică acestora.

(8) Sumele alocate conform alin. (7) şi reflectate în bugetul judeţului, la partea de cheltuieli, cu ajutorul indicatorului „Transferuri din bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă” se transferă unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor consiliilor judeţene/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(9) Prin rectificare bugetară, sumele primite potrivit alin. (8) de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetele locale, la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului „Sume primite de la bugetul judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă”, iar la partea de cheltuieli, în bugetele unităţilor de învăţământ, la titlul 57 „Asistenţă socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă de stat, respectiv în bugetul local, la titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.63 „Finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat” pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă, particular sau confesional acreditat.

(10) În vederea asigurării fondurilor necesare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contribui la finanţarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(11) Sumele acordate potrivit dispoziţiilor alin. (9) unităţilor de învăţământ preuniversitar de masă, rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se restituie bugetului local din care au fost primite.

(12) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale restituie judeţelor/municipiului Bucureşti sumele acordate potrivit dispoziţiilor alin. (7) şi rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, urmând ca acestea să se regularizeze cu bugetul de stat.

Art. 3.

(1) În execuţie, unităţile de învăţământ de masă plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 5 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e).

(2) Fac excepţie de la condiţia de acordare a drepturilor în funcţie de prezenţa şcolară, prevăzută la alin. (1), beneficiarii care au certificat de orientare şcolară şi profesională şi care sunt şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare.

(3) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc până la finele anului calendaristic.

ANEXA Nr. 1 la metodologie

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .

Unitatea Şcolară . . . . . . . . . .

SITUAŢIA NOMINALĂ
a beneficiarilor pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare, în anul şcolar 2016

Nr. crt. Numele şi prenumele beneficiarului Data naşterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016)*) Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016)**)

*) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ şi clase, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, modificat şi completat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2015, şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare.

**) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ din perioada 12 septembrie 2016-23 decembrie 2016.

Director,
. . . . . . . . . .
Secretar,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 la metodologie

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială . . . . . . . . . .

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind beneficiarii pe grupe de vârstă şi a zilelor de şcolarizare, în anul şcolar 2016

Nr. crt. Unitatea şcolară Numele şi prenumele beneficiarului Data naşterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016)*) Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016)**)

*) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ şi clase, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, modificat şi completat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2015, şi a planurilor-cadru de învăţământ în vigoare.

**) Numărul de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 se stabileşte în funcţie de durata cursurilor pe niveluri de învăţământ din perioada 12 septembrie 2016-23 decembrie 2016.

Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .
Director executiv,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3 la metodologie

CONSILIUL JUDEŢEAN/GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI . . . . . . . . . .

Inspectoratul Şcolar al . . . . . . . . . .

SITUAŢIA BENEFICIARILOR ŞI A SUMELOR
ce se cuvin unităţilor administrativ-teritoriale

Nr. crt. Unitatea administrativ-teritorială Unitatea şcolară Numele şi prenumele beneficiarului Data naşterii beneficiarului Grupa de vârstă, conform structurii prevăzute la pct. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 Numele şi prenumele părintelui/ reprezentantului legal Nr. certificatului de orientare şcolară şi profesională/ data eliberării Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 (ianuarie- iunie 2016) Nr. de zile de şcolarizare în anul şcolar 2016-2017 (septembrie- decembrie 2016) SUMA
(mii lei)*)
Hrană Alte drepturi Total
UAT . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etc.
Total UAT . . . . . . . . . . x x x x x x x
UAT . . . . . . . . . . A . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etc.
Total UAT . . . . . . . . . . x x x x x x x
Etc.

*) Coloana se va completa la nivelul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Inspectoratul Şcolar Judeţean . . . . . . . . . ./
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti
Inspector şcolar general,
. . . . . . . . . .
Consiliul Judeţean . . . . . . . . . ./
Consiliul General al Municipiului Bucureşti
Preşedinte,
. . . . . . . . . .
Avizat
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională . . . . . . . . . ./
Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al Municipiului Bucureşti
Director,
. . . . . . . . . .

 

UPDATE 21.04.2016

PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN PENTRU ADOPTAREA METODOLOGIEI DE ALOCARE A DREPTURILOR DE CARE BENEFICIAZA COPIII/TINERII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎNSCRIȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

proiect HG metodologie drepturi CES

UPDATE 30.03.2016 – CENTRALIZARE RASPUNSURI DE LA CONSILIILE JUDETENE

Alba: raspuns CJ Alba (s-au alocat fonduri, s-a adoptat hotarare de CJ disponibila pe Internet)

Arad: RASPUNS CJ AR (se asteapta emiterea unei HG si precizari de la Min. Educatiei)

ArgesRaspuns CJ AG (s-au alocat fonduri, s-a aprobat regulament, mediatizare la adresa http://www.cjarges.ro/copii-ces)

Bacau: RASPUNS CJ BC s-au alocat fonduri, exista hotarare de consiliul judetean disponibila aici: http://www.csjbacau.ro/hotarare-156-2015.html

Bihor: Raspuns CJ BH (s-au alocat fonduri in bugetul judetului insa primariile trebuie sa solicite sumele respective si sa stabileasca modul de acordare a drepturilor)

Bistrita: raspuns CJ Bistrita Nasaud

Braila: RASPUNS CJ BRAILA (s-au alocat fonduri, urmeaza sa se adopte o hotarare de consiliul privind procedura de distribuire)

Brasov: raspuns CJ Brasov

Buzau: Raspuns CJ Buzau (s-au alocat fonduri, insa sunt insuficiente pentru intreg anul 2016, se acorda doar alocatia de hrana, existand procedura in acest sens)

Bucuresti Sector 1RASPUNS SECTOR 1 BUC

Bucuresti Sector 2: Raspuns Sector 2 Buc

București Sector 3RASPUNS SECTOR 3 BUC

București Sector 5: raspuns Sector 5 – Buc

București Sector 6RASPUNS SECTOR 6 BUC

Calarasi: Raspuns CJ Calarasi (s-au prevazut sumele in buget, fiind trimise solicitari la Min. Finantelor si Min. Educatiei, se asteapta alocarea fondurilor prin hotarare de guvern)

Cluj: Raspuns CJ Cluj (se asteapta alocarea fondurilor prin hotarare de guvern)

Dolj: RASPUNS CJ DJ (s-au alocat fonduri, exista procedura)

Galati: Raspuns CJ GL (s-au alocat fonduri, in momentul de fata este in curs de elaborare un proiect de hotarare privind modul de acordare a drepturilor)

Giurgiuraspuns CJ Giurgiu (raspunsul priveste doar copiii cu CES integrati in invatamantul special)

Hunedoara:RASPUNS CJ HD( nu s-au alocat fonduri, se asteapta emiterea unei HG)

Iasi: RASPUNS CJ IS  (se asteapta alocarea fondurilor prin hotarare de guvern)

Maramures: Raspuns CJ MM(s-au alocat fonduri si este in curs de aprobare un ghid al solicitantului)

Mures: RASPUNS CJ MS (s-au alocat fonduri, parintii vor solicita drepturile in cauza de la institutiile de invatamant)

Neamt: RASPUNS CJ NT (s-au alocat fonduri insa sunt insuficiente, parintii vor solicita drepturile de la institutiile de invatamant)

Oltraspuns CJ Olt (se asteapta alocarea fondurilor prin hotarare de guvern)

Prahova: raspuns CJ Prahova (s-au alocat 2.225,14 mii lei – urmeaza sa revenim cu adresa catre CJRAE cu privire la procedura de acordare)

Salaj: raspuns CJ Salaj (se asteapta alocarea fondurilor prin hotarare de guvern)

Suceava: Raspuns CJ Suceava  (s-a emis hotarare de consiliu judetean, alocarea fondurile se va face trimestrial, sunt prevazute clar sumele necesare, distributia pe localitati si numarul de beneficiari precum si procedura de acordare) 

Teleorman: RASPUNS CJ TR (s-au alocat fonduri, exista procedura privind distribuirea drepturilor banesti)

Tulcea: Raspuns CJ Tulcea (nu se acorda, asteapta clarificari …. bla bla bla)

Vaslui: raspuns CJ Vaslui (s-a stabilit necesarul de fonduri si se asteapta alocarea acestoraprin hotarare de guvern)

Vrancea: RASPUNS CJ VRANCEA (se invoca lipsei HG pentru repartizarea fondurilor pe fiecare judet in parte)

UPDATE 14.03.2016 – BATAIA DE JOC CONTINUA!

Raspunsul Ministerului Educatiei la adresa noastra nr. 2477/01.03.2016, precum si al Min. Muncii la o interpelare din partea unui parlamentar:

raspuns Min Ed martie 2016

raspuns Min. Muncii

anexa inv.special – situatia pe judete a copiilor cu CES inscrisi in invatamantul de masa si special

solicitare Lg 544 Min Ed martie 2016

UPDATE 02.03.2016

La solicitarea noastra de mai jos trimisa catre consiliile judetene din intreaga tara prin care solicitam informatii cu privire la alocarea fondurilor pentru acordarea alocatiei de hrana si a celorlalte drepturi cuvenite copiilor si tinerilor cu CES inscrisi in invatamantul de masa, am inceput sa primim raspunsurile, multe dintre acestea aratand o situatie incurajatoare, de imbunatatire a implementarii cadrului legal.

Adresa Asociatiei Asculta Viata: CERERE LG 544 CJ FEB

ArgesRaspuns CJ AG (s-au alocat fonduri, s-a aprobat regulament, mediatizare la adresa http://www.cjarges.ro/copii-ces)

Bihor: Raspuns CJ BH (s-au alocat fonduri in bugetul judetului insa primariile trebuie sa solicite sumele respective si sa stabileasca modul de acordare a drepturilor)

Buzau: Raspuns CJ Buzau (s-au alocat fonduri, insa sunt insuficiente pentru intreg anul 2016, se acorda doar alocatia de hrana, existand procedura in acest sens)

Calarasi: Raspuns CJ Calarasi (s-au prevazut sumele in buget, fiind trimise solicitari la Min. Finantelor si Min. Educatiei, se asteapta alocarea fondurilor prin hotarare de guvern)

Cluj: Raspuns CJ Cluj (se asteapta alocarea fondurilor prin hotarare de guvern)

Galati: Raspuns CJ GL (s-au alocat fonduri, in momentul de fata este in curs de elaborare un proiect de hotarare privind modul de acordare a drepturilor)

Maramures: Raspuns CJ MM(s-au alocat fonduri si este in curs de aprobare un ghid al solicitantului)

Prahova: raspuns CJ Prahova (s-au alocat 2.225,14 mii lei – urmeaza sa revenim cu adresa catre CJRAE cu privire la procedura de acordare)

Suceava: Raspuns CJ Suceava    Hotarare CJ Suceava (s-a emis hotarare de consiliu judetean, alocarea fondurile se va face trimestrial, sunt prevazute clar sumele necesare, distributia pe localitati si numarul de beneficiari precum si procedura de acordare) 

Tulcea: Raspuns CJ Tulcea (nu se acorda, asteapta clarificari …. bla bla bla)

Vaslui: raspuns CJ Vaslui (s-a stabilit necesarul de fonduri si se asteapta alocarea acestoraprin hotarare de guvern)

UPDATE 29.01.2016

Raspunsul Ministerul Finanțelor Publice cu privire la fondurile alocate in bugetul de stat pe anul 2016 pentru plata drepturilor copiilor cu CES:

raspuns MFP - fonduri CES raspuns MFP – buget alocatie de hrana – CES

Solicitarea Asociatiei Asculta Viata: MF drepturi CES ian 2016

UPDATE 24.01.2016

BUCURESTI: Ministerul Finantelor Publice prin adresa 420400/24.12.2015 a solicitat Dir. Gen. a Finantelor Publice Bucuresti ca la definitivarea bugetelor locale pe anul 2016 sa fie avute in vedere finantarea drepturilor pentru copiii cu cerinte educationale speciale integrate in invatamantul de masa:

http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/buget/docs/2016_2019/comunicare_DGRFP_BUC.pdf  (art. 3 lit „g”)

TULCEA : Consiliul Judetean nu a prevazut sume de bani pentru plata drepturilor copiilor cu CES

https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/Informatii/Lists/ProiecteHotarari/Attachments/692/anexe.pdf, pct 85

UPDATE 21 IANUARIE 2016

VICTORIE !!! :
IN LEGEA BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2016, la art. 4 lit „a” si art. 5 alin 1 lit „h” sunt prevazute expres sumele pentru asigurarea „h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;”, iar la Anexa 4 din acelasi act normativ, punctul 42 sunt prevazute defalcate sumele pentru plata acestor drepturi:

42 Sume rezervate care se repartizează pe judeţe prin hotărâri ale Guvernului, în baza solicitărilor şi  fundamentărilor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale

I      87.583*2)        0                0              0           87.583*2)     19.583                  0

II      88.562*2)        0                0              0           88.562*2)     20.562                  0

III      89.587*2)        0                0              0           89.587*2)     21.587                  0

IV      90.665*2)        0                0              0           90.665*2)     22.665                  0

*2) Include şi sumele destinate finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în invăţământul de masă, în limitele stabilite potrivit anexei nr. 1 la  Hotărârea Guvernului nr. 904/2014, astfel: anul 2016=68.000 mii lei, anul 2017=68.000 mii lei, anul 2018=68.000 mii lei, anul 2019=68.000 mii lei”

Puteti descarca legea, dand click pe link-ul din dreapta: LEGE nr. 339 din 18 decembrie 2015
IMPLEMENTARI LA NIVEL LOCAL:
SIBIU – Consiliul Judetean a aprobat bugetul propriu de venituri si cheltuieli pe anul 2016 prin care se aloca suma de 3.300.000 lei pentru „asigurarea transferurilor catre unitatile administrativ-teritoriale pentru acordarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale incadrati in invatamantul preuniversitar de masa”
BACAU Mai jos aveti Hotararea Consiliului Judetean prin care se acorda drepturile in cauza si in care este stipulata foarte clar procedura de urmat : reprezentantii legali ai copiilor cu CES la institutia de invatamant unde este inscris copilul urmatoarele documente:
BI/CI al reprezentantului legal, certificatul de nastere al copilului si certificatul de orientare scolara
Daca cadrele de la scoala nu au cunostinta despre aceasta, va sugeram sa le inmanati si un exemplar din hotararea de mai jos
UPDATE 11.11.2015

Ultimele raspunsuri primite de la consiliile judetene si de sector:

Sector 2  Sector 3_1Sector 3_2   Sector 5   Sector 5 – adresa catre unitati scolare       CJ Alba           CJ Brasov           CJ Dambovita        CJ Mures         CJ Prahova    

UPDATE 11.10.2015

Asociatia noastra a pregatit un model de cerere catre consiliile judetene si inspectoratele scolare judetene pentru cazul in care raspunsul primit de la scoli este unul negativ sau lipseste cu desavarsire. Va rugam sa completati si sa depuneti cererea la consiliul judetean si inspectoratul scolar.

Descarca: cerere parinti CJ ISJ

UPDATE 20.10.2015

Urmare la cererile noastre inaintate catre toate consiliile judetene si de sector ale mun. Bucuresti, am inceput sa primim raspunsuri. Din pacate, fie din lipsa de profesionalism, ignoranta sau cu rea-credinta, multe dintre raspunsuri sunt complet pe langa subiect.

Cererea depusa de Asociatia Asculta Viata:  Cerere L544 CONSILII JUD alocatie hrana 18 09 2015

Raspunsuri:   raspuns Min Educatiei            CJ Bacau                CJ Buzau            CJ Bistrita-Nasaud

 DGASPC DB         CJ Caras-Severin          CJ Giurgiu          CJ Neamt           CJ Timis      Sector 1 Buc                                                           

CJ Arad   CJ Teleorman         CJ Dolj         CJ Covasna         Sect 6 Bucuresti

CJ Bistrita Nasaud       CJ Vaslui

Noi nu ne lasam rapusi asa usor insa depinde si de dvs. in a face demersuri pentru obtinerea acestor drepturi si a pune presiune pe institutiile statului.

Asteptam implinirea termenului legal de 30 de zile, dupa care vom face reveniri catre toate consiliile judetene si de sector, inspectoratele scolare, directiile de asistenta sociala si protectia copilului pentru punerea in aplicare a prevederilor legale in domeniu precum si catre CJRAE/CMBRAE pentru ca la eliberarea certificarelor de orientare scolara sa informeze toti parintii cu privire la aceste drepturi.

Atentie, in judetul Buzau formularea nu a fost corecta, s-a folosit termenul de „alocatie de cazarmament” iar in HG 904/2014 nu apare acest termen.

Va recomandam sa folositi acest formular de cerere: cerere alocatie – scoala 18 09 2015

UPDATE 18.09.2015

Drepturile copiilor/elevilor/tinerilor cu CES(cerinte educationale speciale) integrati in invatamantul de masa, special sau special integrat la alocatia zilnica de hrana, imbracaminte, incaltaminte, etc. nu sufera nicio schimbare majora in urma modificarilor legislative datorate Ordinului Ministerului Educației 5036/2015.

Insa daca pana la aparitia acestui ordin, prevederile legale existente permiteau o interpretare defectuoasă și neunitara la nivelul întregii țări ce a dus la situatia in care alocatia de hrana si celelalte drepturi erau asigurate fie din bugetul consiliilor locale, fie din bugetul consiliilor judetene, sau solicitantii erau plimbati intre aceste institutii, in prezent este clar stipulat faptul că aceste drepturi se asigura din bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se gasesc unitatile de invatamant unde sunt inscrisi copii/tinerii cu CES, indiferent de locul de domiciliu al acestora.

Pentru obtinerea acestor drepturi va rugam sa completati cererea si declarația de mai jos, după care le depuneți la instituția de invațământ unde este înscris copilul/tânărul cu CES.

Cererea se înregistrează în dublu exemplar la instituția de învățământ unde este înscris copilul/tânărul cu CES,, un exemplar rămâne la instituția de învățământ, iar un exemplar pe care este trecut numărul  de înregistrare rămâne la Dvs.

Impreună cu cererea si declarația pe proprie răspundere se depun în copii xerox certificatul de orientare școlară și certificatul de încadrare în grad de handicap.

Descarca : cerere alocatie – scoala 18 09 2015

declaratie proprie raspundere

Totodată lansăm un apel către toate organizatiile neguvernamentale similare să se adreseze consiliilor județene, solicitând luarea de urgență a măsurilor legale pentru asigurarea alocației zilnice de hrană si a celorlalte drepturi conform prevederilor legale în vigoare

Descarca: Cerere L544 CONSILII JUD alocatie hrana 18 09 2015

De asemenea, Asociatia Asculta Viata a redactat o adresa catre Ministerul Educatiei in temeiul Legii 544/2001 prin liberul acces la informatiile de interes public:

Descarca: Cerere L544_Min Educatiei 18 09 2015

In conformitate cu prevederile Lg 544/2001, autoritățile și institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii.

UPDATE 30.09.2015

Insp. Scolar Jud. Timis si Consiliul Local Timisoara prin raspunsurile postate mai jos confirma ca modalitatea corecta de solicitare a alocatiei de hrana si a celorlalte drepturi ptr copiii cu CES inscrisi in invatamantul de masa sau special este cea indicata de asociatia noastra, respectiv prin cerere inregistrata la scoala unde este inscris copilul in cauza

raspuns CL TM raspuns ISJ TM

Multumim d-lui Ciuta Dragos Daniel pentru ca ne-a pus la dispozitie cele doua documente.

UPDATE 17.09.2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice a emis ordinul 5036/2015 prin care se modifica art. 26 din Ord. 5574/2011. Prin aceasta modificare se elimina neconcordanțele dintre Ord 5573 si 5574, ambele din 2011, iar prevederile Ord. 5574 sunt modificate pentru a nu mai incalca HG 1251/2005, care avea oricum prioritate legislativa.
Practic cadrul legal este mult mai clar acum si nu mai putem fi plimbati de la consiliul local la cel judetean si viceversa.
Mentionam ca Asociația „Ascultă Viața” a inaintat inca din luna mai 2015 un memoriu catre Ministerul Educatiei avand ca obiect neconcordantele dintre cele doua ordine mai sus mentionate iar aceasta modificare legislativa ne face ca credem ca demersul nostru si-a atins scopul.
Vom solicita in continuare Ministerului Educatiei sa emita in cel mai scurt timp si procedura/normele metodologice de solicitare, acordare si distribuire a fondurilor aferente alocatiei de hrana si celorlalte drepturi prevazute in HG 904/2014.
Textul legal in forma actualizata este urmatorul:
Art. 26
(1) Copiii/Elevii/Tinerii cu CES, integrați în unitățile de învățământ de masă, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălțămintei în cuantum egal cu cel asigurat copiilor aflați în sistemul de protecție a copilului, precum şi de găzduire gratuită în internatele sau centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcțiilor generale județene/a municipiului Bucureşti de asistență socială şi protecția copilului.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.

POSTARE INITIALA-20.08.2015:

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 7 din Lg. 272/2004 republicată și art. 51 alin. 2 din Lg. 1/2011 actualizată, copiii și tinerii cu CES (cerințe educaționale speciale) înscriși în învățământul de masă sau special au următoarele drepturi în cuantumul stabilit prin HG nr. 904/2014:

 • alocație de hrană : 0-3 ani inclusiv – 12 RON/zi, 3-26 ani inclusiv – 16,6 RON/zi;
 • drepturile la imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manual, transport, material cultural-sportive) de care beneficiază copilul/tânărul în cauză:
  •  0 – 3 ani inclusiv – 366 RON/an;
  •  3 – 7 ani inclusiv – 498 RON/an;
  •  7-14 ani inclusiv – 611 RON/an;
  • 14-18 ani inclusiv – 754 RON/an;
  • 18-26 ani inclusiv – 844 RON/an.

Pentru obținerea acestor drepturi veți depune o cerere în acest sens la instituția de învățământ unde este înscris copilul/tânărul cu CES, folosind modelul de mai jos, la care veți anexa :

 • certificat de incadrare in grad de handicap;
 • certificat de orientare scolara;
 • declarația pe proprie răspundere (pagina 2 din formular)

Cererea o completati in 2 exemplare (sau faceti xerox) si solicitati sa primiti numar de inregistrare pe exemplarul care ramane la dvs.

FOARTE IMPORTANT: nu vă lasați induși în eroare de prevederile art. 1 din HG 904/2014 unde se face referire doar la copii aflați în sistemul de protecție socială. La finalul actului normativ exista o prevedere suplimentară :

„*) Se aplică şi copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

Asociația noastră a înaintat notificări către Ministerul Educației Naționale și toate Consiliile județene din țară cu privire la obligativitatea acordării acestor drepturi, urmând să vă ținem la curent cu privire la stadiul acestor demersuri.

Dispoziții legale relevante :