Programe

ASIGURAREA COMPONENTELOR EXTERNE A SISTEMELOR DE IMPLANT COHLEAR

1. ASIGURAREA COMPONENTELOR EXTERNE A SISTEMELOR DE IMPLANT COHLEAR

Regulamentul de Ordine Interioara al Asociatiei, art. 35 : Asigurarea proprie în cadrul Asociaţiei a sistemelor de implant cohlear.

Motivație: Sistemele de implant cohlear implică costuri semnificative de reparații sau înlocuire a componentelor defecte, iar legislația din România este una deficitară, neexistând niciun sprijin din partea statului în această privință, după efectuarea operației de implant și nici o asigurare specializată pentru sistemele de implant cohlear.

Nota: Prezentul program de asigurare a părții externe a sistemelor de implant cohlear nu constituie o asigurare în accepțiunea cadrului legal din România ce reglementează domeniul asigurarilor, fiind implementat de către Asociație în urma rezultatelor negative ale discuțiilor purtate cu societăți de asigurare-reasigurare referitor la crearea unei asigurări pentru sistemele de implant cohlear. Prin prezentul program se urmărește decontarea costurilor de reparație/înlocuire a părții externe a sistemelor de implant cohlear și reducerea impactului financiar asupra persoanelor purtătoare de implant cohlear și familiilor lor.

Reguli:

a. Fac obiectul prezentului program procesoarele de sunet, compartimentele de baterii şi antenele. Consumabilele (fire, acumulatori, etc) nu sunt asigurate.

b. Sunt acoperite orice defecţiuni datorate exploatării în condiţii normale a bunurilor asigurate, inclusiv accidente, nu însă pierderea sau furtul acestora.

c. Se stabilește o contribuție proprie a membrilor Asociației ce doresc să adere la acest program, numită în continuare „contribuție la fondul special”, al carei cuantum poate fi modificat de Consiliul Director. Contribuția la fondul special se depune într-un cont bancar, distinct de cel curent al Asociației și care este comunicat public pe pagina de Internet a Asociației.

d. Beneficiază de prevederile prezentului program doar membrii Asociației care au plătite la zi cotizația și contribuția la fondul special. Pentru a fi plătite la zi, cotizația și contribuția la fondul special se plătesc în avans pe 6 luni, respectiv până în prima zi din semestru (01 ianuarie, respectiv 01 iulie).

e. Contribuția la fondul special este de 25 lei/luna/sistem de implant asigurat, începând cu data de 01.07.2015. Membrii Asociației care strâng în cursul anului curent minim 20 de formulare 230 aferente anului fiscal anterior pentru fiecare implant asigurat beneficiază de un cuantum redus al cotizației, respectiv 10 lei/luna. Pentru a beneficia de cuantumul redus al contribuției la fondul special membrii Asociației au obligativitatea ca până la data de 15 iunie a anului în curs să prezinte Consiliului Director copii xerox ale formularelor 230 și 200 aferente anului fiscal anterior având număr de înregistrare de la administrațiile financiare.

f. Consiliul Director poate să stabilească un cuantum redus al contribuției la fondul special pentru membrii Asociației doar în cazuri excepționale și bine întemeiate. Criteriile ce stau la bază acestei decizii sunt: situația financiară dificilă, familie destramată, domiciliul/reședința într-o zonă defavorizată, cu șomaj ridicat.

f. Asociaţia acoperă costurile generate de repararea defecţiunilor componentelor externe ale sistemelor de implant cohlear sau de înlocuirea acestora, în limita a 1200 lei, şi numai în situaţia în care asiguratul şi-a plătit la zi cotizaţia şi contribuția la fondul special. Perioada pentru care se calculează plafonul de 1200 lei/sistem de implant de cohlear este de un an de zile și curge de la 1 iulie la 30 iunie a anului calendaristic următor. Începând cu data de 01.07.2015, cuantumul plafonului asigurării este de 1500 lei/an/sistem de implant.

g. Pentru acoperirea riscurilor asigurate, membrul asigurat va prezenta reprezentanţilor Asociaţiei factura emisă pentru costurile de reparaţie a defecţiunilor.

h. Asociaţia va putea deconta şi direct către distribuitorul sistemelor de implant cohlear contravaloarea reparaţiilor sau a înlocuirii componentelor asigurate.

i. În situaţia în care contravaloarea reparaţiilor sau a înlocuirii componentelor asigurate depăşeşte plafonul maxim de despăgubire, Asociația va deconta în limita plafonului stabilit, diferenţa fiind achitată de către membrul Asociației în cauză.

2. SPRIJIN FINANCIAR IN CAZUL IMPLANTARII/REIMPLANTARII

Regulamentul de Ordine Interioara al Asociatiei, art. 33 : Programul de sprijinire financiară a membrilor Asociaţiei în cazul implantării/ reimplantării

Motivație : deși candidații la implant cohlear beneficiază în mod gratuit de un implant/pacient prin Programul National de Implant Cohlear, iar operația de implant cohlear este practic gratuită (se decontează de către CNAS) există atât costuri directe nedeductibile aferente operației (ex. investigații RMN și CT) dar și alte cheltuieli ce revin în sarcina candidatului la implant cohlear și a familiei acestuia (costuri de transport datorate distanței mari între localitatea de domiciliu și centrul de implant, costuri cazăre pentru aparținători, etc). Aceste costuri se pot ridica la valori mari și reprezintă un impediment în realizarea operației pentru pacienții cu o situație financiară dificilă.
În cazul defectării implantului cohlear (partea internă), se are în vedere trauma persoanei purtătoare de implant cohlear și a familiei acesteia datorată în principal riscurilor prezentate de operația de implant și necesitatea efectuării operației cât mai repede cu putință pentru a diminua consecințele negative ale lipsei auzului pe o perioadă mai îndelungată de timp.

Reguli: :

a. Familiile cu o situație financiară dificilă beneficiază de un ajutor financiar pentru realizarea operației de implant cohlear în suma maximă de 3000 RON.

b. În cazul operației de reimplantare, Asociația acordă un ajutor financiar persoanelor în cauză/familiilor pacienților minori indiferent de situaţia financiară a acestora.

c. Ajutorul material este în cuantum de maxim 3000 lei/solicitant.

d. Familia în cauză înaintează o cerere către Consiliul Director la care anexează documentele justificative (în cazul celor cu o situaţie financiară dificilă, adeverinţe cu veniturile).

e. Consiliul Director, în cazul aprobării cererii, acordă un avans de 1000 lei, sumă ce poate fi ulterior majorată până la plafonul de 3000 lei.

f. Pentru suplimentarea sumei de bani primite inițial, beneficiarul va prezenta documente justificative (facturi de cazăre, plăţi analize, bonuri de combustibil, bilete de tren) atât pentru suma iniţială cât şi pentru cele solicitate suplimentar.

3. SPRIJIN FINANCIAR/STIMULENTE PENTRU STRANGEREA DE FONDURI 2%

Regulamentul de Ordine Interioara al Asociatiei, art. 34 : Programul de stimulare a strângerii de fonduri din direcționarea a 2% din impozitul pe venit prin acordarea de sprijin material/financiar către membrii Asociației care se implică în această activitate

Motivație: sursa principală de finanțare a Asociației constă în direcționarea a 2% din impozitul pe venit, iar prin stimularea membrilor Asociației care se implică în aceasta activitate se urmărește :

– acoperirea măcar parțială a costurilor directe și indirecte ale procesului de reabilitare auditiv–verbală a persoanelor cu implant cohlear (costuri terapie logopedică, utilizare curentă și upgrade sisteme de implant cohlear, activități de socializare și integrare a persoanelor cu implant cohlear)

– impulsionarea acestei activități pentru a asigura bugetul necesar celorlalte programe desfasurate de Asociație (asigurare, sprijin material pentru cazuri sociale, sprijin material implantare/reimplantare)

Reguli:

a. Începând cu anul 2014, bugetul acestei activități este constituit din sumele strânse prin virarea a 2% din impozitul pe venit, după ce în prealabil se deduc cheltuielile Asociației și se asigură bugetul pentru activitățile Asociației din anul curent.

b. Membrii Asociaţiei, pentru a avea dreptul la stimulentele prevăzute, vor trebui să prezinte către conducerea Asociației până la sfârşitul lunii iunie formularele depuse pentru anul fiscal precedent. Pentru validare, formularele vor avea numărul de înregistrare de la administraţia financiară, sau vor fi prezentate borderouri cu numere de înregistrare.

c. Întrucât sumele reprezentând 2% din impozitul pe venit sunt virate de administrațiile financiare cu întârziere, în cursul anului în care sunt depuse formularele 200 și 230, inclusiv la începutul anului următor, Consiliul Director va proceda la stabilirea sumei alocate acestei activităţi, înainte de Adunarea Generală a Asociaţiei, ce are loc de regulă în martie-aprilie. Totodată se stabilesc sumele ce vor fi acordate pentru formularele 200, respectiv 230. Cuantumul la care este îndrituit fiecare membru al Asociației se vor consemna într-o anexa la decizia Consiliului Director prin care se stabilesc acestea.

d. Membrii Asociației care au strâns formulare în cursul anului curent și nu mai au fonduri disponibile din anii anteriori sau acestea sunt insuficiente, pot beneficia de stimulente în cuantum de 20 lei/formular 230, respectiv 50% din sumele virate pe formularele 200, urmând ca sumele folosite să se deducă din sumele la care vor fi îndreptățiți în conformitate cu prevederile lit.c), în momentul acordării acestora în cursul anului următor.

e. Sumele de bani ce le revin membrilor Asociației conform regulilor de mai sus vor putea fi folosite doar în cadrul procesului de reabilitare auditiv-verbală al acestora sau membrilor familiei, pe bază de documente justificative, pentru :

– achiziționare de sisteme de implant cohlear sau componente ale acestora;

– achiziționare de consumabile și accesorii pentru sistemele de implant cohlear (baterii, fire, compartimente, antene, acumulatori, dezumidificator, pastile dezumidificator, etc);

– participare la activitățile Asociației (tabere, workshop-uri). Se vor deconta/acoperi costurile de transport, cazare, masă;

– plata sedințelor de terapie logopedică și consiliere psihologică;

– plata audiogramelor, consultațiilor medicale;

– costuri de transport, cazare și servicii reglaj pentru reglajul sistemelor de implant cohlear;

– plata cotizației și/sau contribuție fond special;

– ceas cu vibrații, etc.

f. Nu se va acorda contravaloarea în bani a stimulentelor, iar documentele ce atesta modul de repartizare și utilizare a acestor fonduri vor putea fi consultate de membrii Asociaţiei pentru a se asigura transparenţa acestei activităţi.

g. Se va realiza o evidență a sumelor de care beneficiază fiecare membru al Asociației, acestea putând fi păstrate în contul Asociației pe o perioadă nedeterminată. Sumele de bani vor fi folosite integral conform prevederilor de mai sus, nefiind deduse costurile Asociației datorate derularii contractului de sponsorizare și utilizării sumelor de bani conform destinației specificate (costuri administrative, taxe și comisioane bancare, cheltuieli curierat, etc). Membrii Asociației nu beneficiază de dobândă pentru sumele păstrate în contul Asociației.

4. SPRIJIN MATERIAL PENTRU CAZURILE SOCIALE

Regulamentul de Ordine Interioara al Asociatiei, art. 36 : Acordarea de sprijin material pentru cazurile sociale

Consiliul Director poate decide acordarea de sprijin material pentru membrii Asociației ce constituie cazuri de vulnerabilitate socială.

Sprijinul material poate consta în consumabile pentru sistemele de implant cohlear, respectiv baterii, fire, decontare costuri reparații sau înlocuire sisteme de implant, în cazul în care persoana în cauza nu avea asigurare, sau costul reparațiilor depășește plafonul asigurării.

Consiliul Director va putea decide acordarea sprijinului material doar în bază unei analize aprofundate, fiind luate în considerare următoarele criterii: situația financiară dificilă, familie destramată, șomaj, etc.

Adunarea Generală stabilește bugetul anual pentru acest program și plafonul sprijinului material ce se poate acorda.

Sprijinul material are un plafon anual de 1500 RON/caz.

5. STRANGEREA DE FONDURI PENTRU MEMBRII ASOCIAȚIEI

Regulamentul de Ordine Interioara al Asociatiei, art. 37 : Strângerea de fonduri pentru realizarea de operații de implant, upgrade procesor, suportarea costurilor de reabilitare ale membrilor Asociației

Membrii Asociației au posibilitatea să desfășoare activități de strângere de fonduri de la societăți comerciale în conformitate cu prevederile legale ce reglementează sponsorizarea.

Consiliul Director va pune la dispoziția membrilor Asociației modele tip de cerere, contract de sponsorizare, referat de caz, acte constitutive Asociație și va asigura consiliere cu privire la documentele necesare pentru dosarul de sponsorizare.

Totodată, Consiliul Director va asigura cu promptitudine corespondența cu societățile comerciale ce doresc să sponsorizeze cazul respectiv.

Membrii Asociației pot contacta personal diverși agenți economici prezentându-le cazul personal.

Scopul sponsorizarii este prevazut în contract, conform specificului cazului și acordului dat de sponsor prin contract.

Scopul poate fi, dar nu este limitat la :

– achiziționarea de sisteme de implant, procesoare de sunet și alte componente, inclusiv consumabile ale sistemului de implant;

– upgrade procesor de sunet;

– suportarea costurilor procesului de reabilitare auditiv-verbală.

Asociația se obligă să respecte întrutotul prevederile contractului de sponsorizare, în caz contrar, sumele în cauză fiind restituite sponsorului.

Sumele primite ca sponsorizare sunt evidențiate separat pentru fiecare membru al Asociației și pot fi păstrate în contul Asociației pe perioadă nedeterminată.

Sumele de bani sunt folosite integral pentru realizarea scopului sponsorizării, nefiind deduse costurile Asociației datorate derulării contractului de sponsorizare și utilizării sumelor de bani conform destinației specificate (costuri administrative, taxe și comisioane bancare, curierat, etc).

Membrii Asociației nu beneficiază de dobândă pentru sumele din sponsorizari păstrate în contul Asociației.